فردای شرق

خبرنامه فولاد هرمزگان

شماره 74 خبرنامه شرکت فولاد هرزمزگان منتشر شد.

عناوین اصلی:

افتخاری دیگر برای مدیریت و کارکنان فولاد هرمزگان؛

فولاد هرمزگان رتبه نخست ارزیابی عملکرد بین شرکتهای گروه فولاد مبارکه را کسب کرد

دکتر محمد یاسر طیب نیا » مرد سال فولاد ایران« شد.

 

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد:

تحقق ظرفیت اسمی فولاد هرمزگان تا پایان سال جاری

در راستای همافزایی میان شرکتهای گروه منعقد شد؛

حضور فعال شرکت فولادهرمزگان در بیست‌وچهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد کیش

در بازدید مدیرعامل بیمه ایران از فولاد هرمزگان مطرح شد:

همکاری با فولاد هرمزگان باعث افتخار بیمه ایران است